jieJdon2安装问题!

04-09-01 yq76034150
Jive论坛Jive(J??)) 管理工具错误:

java.lang.NullPointerException

at com.jivesoftware.forum.database.DbAuthorizationFactory.createAuthorization(DbAuthorizationFactory.java:73)

at com.jivesoftware.forum.AuthorizationFactory.getAuthorization(AuthorizationFactory.java:57)

at org.apache.jsp.admin.login_jsp._jspService(login_jsp.java:61)

at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:133)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)

at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:311)

at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:301)

at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:248)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:284)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:204)

at com.jdon.util.HttpResponseCacheFilter.doFilter(HttpResponseCacheFilter.java:52)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:233)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:204)

at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:256)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invokeInternal(StandardContextValve.java:245)

at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:199)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:195)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:164)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:149)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:156)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:972)

at org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:209)

at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:781)

at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11Protocol.java:549)

at org.apache.tomcat.util.net.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:589)

at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:666)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:536)

// 在此输入java代码
<p>

yq76034150
2004-09-01 22:47
不好意思!在修改时修改错了目录!

yq76034150
2004-09-01 23:39
发新贴时的错误!:是怎么回事呀???

下面有错误发生,请将错误报告到: Jdon

java.lang.NullPointerException

at org.apache.jsp.post_jsp._jspService(post_jsp.java:844)

at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:133)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)

at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:311)

at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:301)

at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:248)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:284)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:204)

at com.jdon.util.HttpResponseCacheFilter.doFilter(HttpResponseCacheFilter.java:52)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:233)

at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:204)

at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:256)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invokeInternal(StandardContextValve.java:245)

at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:199)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:195)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:164)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:149)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:156)

at org.apache.catalina.core.StandardValveContext.invokeNext(StandardValveContext.java:151)

at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:563)

at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:972)

at org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:209)

at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:781)

at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11Protocol.java:549)

at org.apache.tomcat.util.net.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:589)

at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:666)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:536)

// 在此输入java代码
<p>

wadelin
2004-09-02 13:07
我也遇到这样的问题,发新贴时有误。

yq76034150
2004-09-07 23:44
Jdon大哥呢?帮忙呀!!!

怎么回事??/

N天了,还不能解决!我有点失望了!!!怎么办?

jyhcyd
2004-09-09 10:12
请在本论坛用搜索功能搜索“空指针”!

多看看本论坛的以前的帖子,基本上都有答案!!

yq76034150
2004-09-14 21:43
jieJdon2把jive改成垃圾了。当你登陆成功后,还是显示你为客人,当你回复时,才会说欢迎您ID号!!

大家遇到的问题有这样的吗?现在这个论坛也有类似情况!

晕!

猜你喜欢