learn-regex:正则表达式学习资源


正则表达式是一个具备完整图灵机的DSL,此项目(点击标题)提供了中文学习资源,既然是DSL领域特定语言,则基本语言符号需要熟练掌握:

 • .    句号可选择不同的字符换行符匹配。
 • [ ]    :匹配各种方括内的任意字符。
 • [^]  :  否定的字符类型。除了匹配方里的任意字符
 • *   : >=0个重复的在*匹配号之前的字符。
 • +    :>=1个重复的+号前匹配的字符。
 • ?    :?之前的字符为任选标记。
 • {n,m}  :  匹配num个大之前的字符或字符(集合n <= num <= m)。
 • (xyz)   : 字符集,匹配与 xyz 完整的字符串。
 • |    :逻辑:或, 匹配其前面的符号或后面符号。
 • \    转义字符,用于匹配一些保留的字符[ ] ( ) { } . * + ? ^ $ \ |
 • ^    从行开始开始匹配。
 • $    从开始匹配。